THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 – 2022

KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 – 2022

Lượt xem:

KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 – 2022 CÓ 02 NỘI DUNG CHÍNH: 1. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 (chỉ tiêu 150) + Phát hành hồ sơ: từ 20/5 đến 29/5/2021 + Thu hồ sơ: 25/5 đến 30/5/2021 + Thi tuyển vào 10: ngày 06 và 07/6/2021 2. TUYỂN BỔ SUNG HỌC SINH LỚP 11 (chỉ tiêu 04), HỌC SINH LỚP 12 (chỉ tiêu 06) [...]
Đề thi tham khảo năm 2018 của BGDĐT

Đề thi tham khảo năm 2018 của BGDĐT

Lượt xem:

https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5279/1_De_Toan_Thamkhao_K18.pdf https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5279/2_De_Nguvan_Thamkhao_K18.pdf https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5279/9_De_TiengAnh_Thamkhao_K18.pdf https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5279/3_De_Vatli_Thamkhao_K18.pdf https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5279/4_De_Hoahoc_Thamkhao_K18.pdf https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5279/5_De_Sinhhoc_Thamkhao_K18.pdf https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5279/6_De_Lichsu_Thamkhao_K18.pdf https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5279/7_De_Diali_Thamkhao_K18.pdf https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5279/8_De_GDCD_Thamkhao_K18.pdf   [...]